OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Všeobecná ustanovení

a) Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mj-domov-dedra.cz je

Marcela Jedináková, Lhotka 410, 783 14  Bohuňovice

IČ: 73072281

Tel. 732 714 339

Email: info@mj-domov-dedra.cz

Bankovní spojení: 1203544037/3030 (Airbank)

zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Olomouce (dále jen prodávající)

b) Adresa provozovny:

Lhotka 410, 783 14  Bohuňovice 

c) Prodávající není plátcem DPH.

d) Veškeré uvedené ceny jsou konečné a jsou včetně příslušné sazby DPH.

e) Kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.mj-domov-dedra.cz (dále jen kupující)

f) Vztahy, vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a příslušnými právními předpisy, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a zák. č. 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele).

g) Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující dále stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu naprosto srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Kupující zároveň stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných příplatků za přepravu zboží (dále jen dopravné), a ustanovení ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky.

 2. Předmět smlouvy

a) Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu v souladu s těmito obchodními podmínkami závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

b) Předmětem objednávky může být pouze zboží z nabídky internetového obchodu www.mj-domov-dedra.cz.

c) Pokud bude předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu, bude kupující ze strany prodávajícího vyrozuměn.

d) Předmětem závazku prodávajícího na základě kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž objednaného zboží.

e) Všechny uváděné informace jsou podle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů a jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich přesnost zcela garantovat a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnosti uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

 3. Objednávka zboží

a) Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím je považována za návrh k uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

b) Objednávka musí obsahovat přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

c) Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží tímto způsobem: prostřednictvím internetového obchodu www.mj-domov-dedra.cz

 4. Kupní smlouva

a) Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

b) Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

c) Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

d) Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení nejdéle však do 12 hodin. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu. 

5. Cena a platba

a) Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.mj-domov-dedra.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak.

b) K ceně zboží bude prodávajícím připočtena částka za přepravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek bodu 5c) obchodních podmínek.

c) Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

c1) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží nebo České poště s.p.)

c2) platbou v hotovosti při osobním odběru

c3) bankovním převodem.

d) Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v provozovně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím písemně dohodnuto jinak.

e) Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list a je vždy přiložena k zaslané zásilce a to za předpokladu úhrady zboží bankovním převodem. V případě, že faktura není součástí balíku (zboží bude hrazeno dobírkou), má kupující možnost vyžádat zaslaní faktury prostřednictvím e-mailu na: info@mj-domov-dedra.cz a po připsání na účet bude faktura zaslána elektronickou poštou.

f) Ceny zboží v nabídce internetového obchodu www.mj-domov-dedra.cz označené jako výprodej či akce jsou platné do vyprodání zásob.

6. Věrnostní program - v současné době není aktivován, o jeho aktivaci budeme zákazníky informovat.

7. Místo plnění

a) Místem plnění závazku prodávajícího je výdejní místo prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

b) Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí kupujícím.

8. Dodací lhůta

a) Dodací doba činí od 3 do 7 (10 ve výjimečných případech, např. před vánoci)  pracovních dnů dle dostupnosti zboží. Některé zboží není přímo skladem u prodávajícího, je nutné jej objednat u dodavatele. U zboží, které je k dispozici jak u prodávajícího, tak ve skladu u dodavatele je uvedeno "skladem". 

b) Zboží označené počtem dnů je zpravidla dostupné v uvedeném časovém termínu.

c) Při platbě převodem na účet,  je dodací doba 3 -7 pracovních dnů (10 ve výjimečných případech, např. před vánoci), po naskladnění všech položek z objednávky.

d) Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, jsou objednávky expedovány kompletní v termínu podle nejdelší dostupnosti objednaného zboží.

 9. Dopravní podmínky a cena za dopravu

a) Objednávky z internetového obchodu www.mj-domov-dedra.cz.cz jsou realizovány pouze v České republice.

b) Kupující je oprávněn zvolit si při objednávce zboží některý z následujících způsobů jeho doručení v rámci České republiky:

Česká pošta - Balík do Ruky

Při objednávce zboží při platbě předem  převodem na účet 149 Kč do ceny objednávky 800 Kč a od ceny objednávky 801 - 2000 Kč je cena dopravy 169 Kč. Při platbě na dobírku (balík do ruky) je cena poštovného do hodnoty ceny objednávky 800 Kč  169 Kč a od ceny objednávky 801 - 2000 Kč je cena poštovného 199 Kč.

Doručení dle možností České pošty následující pracovní den po expedici objednávky - možnost online sledování v systému cpost.cz. - telefonický kontakt ze strany doručovatele v den doručení - možnost vyzvednutí balíku na příslušné poště nejpozději do 7 dnů ode dne doručení.

GEIS Parcel 

Při objednávce zboží při platbě předem převodem na účet 109,-Kč, při platbě na dobírku 129,- Kč, až do váhy 10 kg. 

Doručení dle možností dopravce následující pracovní den po expedici objednávky - možnost online sledování v systému GEIS Parcel, možnost přesměrování balíku na výdejny GEIS Point, telefonický kontakt ze strany doručovatele v den doručení.

Osobní odběr zdarma

Zboží lze vyzvednout pouze po telefonické dohodě osobně na adrese:

Marcela Jedináková, Lhotka 410, 783 14  Bohuňovice

Objednávku je možné v tomto případě zaplatit jen hotově. V případě osobního odběru je nutné také vytvořit objednávku předem. Naše zákaznické oddělení Vás bude informovat o možném termínu vyzvednutí.

Lze dohodnout i dovoz zboží v Olomouci a do 10 km od sídla provozovatele. V případě takového odběru JE NUNÉ také vytvořit objednávku předem a telefonicky si dohodnout předání zboží na dohodnutém místě. 

Pouze na základě dohody lze vydat zboží osobně také v Přerově. 

10. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

a) Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí.

b) Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

11. Odstoupení od kupní smlouvy

a) Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.mj-domov-dedra.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů (čtrnácti dnů) ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

b) Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek (DVD) a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu. Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebované a v původním obalu sloužící k dalšímu prodeji.

c) V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 10a) tohoto článku obchodních podmínek, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu. Vrácení zboží na dobírku nebude ze strany prodávajícího akceptováno, takto odeslané balíky budou automaticky odmítnuty. 

12. Postup při vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě

a) Formulář pro vrácení zboží naleznete u faktury. Není-li přiložen, na vyžádání elektronickou poštou. Vyplňte formulář s udáním důvodu vrácení. 

b) Zboží nám zašlete společně s kopií faktury a formulářem na vrácení zboží na adresu:

Marcela Jedináková, Lhotka 410, 783 14  Bohuňovice

c) Zboží nesmí být zasláno na dobírku.

d) Zboží musí být vráceno v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené a kompletní.

e) V případě, že původní obal bude poškozen, vzniká prodávajícímu nárok na náklady spojené s vynaložením prostředků potřebných k pořízení nového obalu.

f) Peníze za vrácené zboží Vám budou zaslány na účet uvedený ve Formuláři pro vrácení zboží, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží. 

13. Výměna zboží

a) V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

b) Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

c) Nepřevzetí zboží není legitimním způsobem odstoupení od kupní smlouvy. Kupující v takovém to případě akceptuje možnost prodávajícího vyžadovat náhradu škody za takto zbytečně vynaložené náklady a další náklady s tím spojené.

14. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a reklamace

a) Kupujícímu je doporučeno při převzetí balíku prohlédnout zboží nebo bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li dodané zboží kupujícímu vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

b) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.mj-domov-dedra.cz a to v délce trvání od 24 měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, za předpokladu, že je delší záruční doba uvedena v popisu produktu na webových stránkách internetového obchodu www.mj-domov-dedra.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

c) Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího či emailem: info@mj-domov-dedra.cz. V písemné reklamaci kupující označí vady, jakým způsobem se projevují, a dále pak může navrhnout způsob vyřízení reklamace. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace na e-mail. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace nejpozději do 30ti dnů od podání reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 732 714 339 a to v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin nebo na emailové adrese info@mj-domov-dedra.cz.

d) Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo neodborným používáním zboží nebo jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

e) V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

f) Není-li určeno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele) v platném znění.

g) Případné spory vzniklé při reklamaci lze řešit mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2, tel. 296 366 360 (www.coi.cz). 

15. Ochrana osobních údajů

a) Provozovatel internetového obchodu www.mj-domov-dedra.cz se zavazuje, že s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zák. č.101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

- splnění předmětu kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

- nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu. 

16. Práva třetích osob a odpovědnost

Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.mj-domov-dedra.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.mj-domov-dedra.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

17. Dotazy 

Je-li zákazníkovi cokoli v těchto obchodních podmínkách nesrozumitelné, jeví se mu nedostatečně vysvětleno apod., má možnost zavolat na telefonní číslo 732 714 339, nebo nám napsat na e-mail: info@mj-domov-dedra.cz, kde mu rádi jeho dotazy zodpovíme.